Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte van de voorwaarden

1. Draagwijdte en aanvaarding -  Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen u, de klant, en de tekstenwinkel. Ze hebben betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde opdracht. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

2. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

Correcties & aanpassingen

3. . De klant heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie binnen de 15 kalenderdagen na oplevering van de teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

4. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Omvang van de bestelling

5. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de opdracht zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst.

6. Bij ontstentenis daarvan, wordt er altijd en onherroepelijk van uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van de tekstenwinkel inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de opdracht zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

Prijsbepaling en herziening

7. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd, geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant.

Leveringen en termijnen

8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de opdracht tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij de tekstenwinkel of bij onze leveranciers voordoen.

9. De tijdelijke opschorting van de opdracht door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van de tekstenwinkel.

Aansprakelijkheid voor teksten

10. De klant heeft de plicht de geleverde teksten en diensten zorgvuldig te controleren op eventuele onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

11. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande de afgeleverde eindtekst geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van de tekstenwinkel binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de afgeleverde eindtekst

12. De tekstenwinkel kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden, ook niet voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Beëindiging

13. Een beëindiging van de aan de tekstenwinkel toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de opdracht.

14. Indien de tekstenwinkel zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

15. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van de tekstenwinkel binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

16. Alle uitgevoerde opdrachten blijven eigendom van de tekstenwinkel tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

17. De creaties van de tekstenwinkel zijn beschermd door copyright en internationale verdragen. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie op eender welke wijze van deze (elektronische) media of van een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

18. Persoonsgebonden gegevens zullen opgenomen worden in een bestand van de tekstenwinkel voor administratieve en commerciële doelstellingen. In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de klant recht op inzage en verbetering van de gegevens in dit bestand die betrekking hebben op de klant.

19. De tekstenwinkel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welk gevolg veroorzaakt door het gebruik van de geleverde elektronische media, en diensten, noch voor problemen veroorzaakt door externe factoren vreemd aan de geleverde elektronische media en diensten.

Betalingsmodaliteiten

20. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel van de tekstenwinkel.

21. De tekstenwinkel behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken.

22. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

23. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

24. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van de tekstenwinkel en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding en Bevoegde Rechtbanken

25. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie OVAR vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij Ovar vzw, Cipalstraat 3, 2440 Geel. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

26. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en enkel de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn bevoegd, ingeval voormelde arbitrage en/of bemiddeling geen oplossing biest aan het hangende geschil.